thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.21 NG527H
    Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo dự án cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.21
Tác giả CN Nguyễn, Thúy Hường
Nhan đề Kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo dự án cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Nguyễn Thúy Hường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 28tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo dự án.
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Kinh nghiệm
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm n on
Từ khóa tự do Giáo dục
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003154-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133331
00211
00448D3438E-335B-4090-BEAA-7B7FE35CE16B
005202311160948
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231116094800|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.21|bNG527H
100 |aNguyễn, Thúy Hường
245 |aKinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo dự án cho trẻ 5- 6 tuổi tại trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNguyễn Thúy Hường
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a28tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực nghiệm Hoa Hồng
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; một số kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục theo dự án.
650 |aTổ chức
650 |aHoạt động
650 |aKinh nghiệm
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm n on
653 |aGiáo dục
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003154-5
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/kntchdgiaoductheoduanthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003154 Kho tài liệu nội sinh 372.21 NG527H Tài liệu nhà trường 1
2 203003155 Kho tài liệu nội sinh 372.21 NG527H Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào