thông tin biểu ghi
  • Tài liệu nhà trường
  • 372.5 NG450Q
    Biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trường thực nghiệm Hoa Hồng :
DDC 372.5
Tác giả CN Ngô, Thị Như Quỳnh
Nhan đề Biện pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trường thực nghiệm Hoa Hồng : Báo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / Ngô Thị Như Quỳnh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 22tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
Tóm tắt Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài; các biện pháp thực hiện tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi thoe quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trường thực nghiệm Hoa Hồng
Thuật ngữ chủ đề Tổ chức
Thuật ngữ chủ đề Hoạt động
Thuật ngữ chủ đề Tạo hình
Từ khóa tự do Sáng kiến kinh nghiệm
Từ khóa tự do Mầm non
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(2): 203003156-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133332
00211
0045D9AE6E7-F58B-4971-9C54-075E11F8656B
005202311200926
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|y20231120092639|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a372.5|bNG450Q
100 |aNgô, Thị Như Quỳnh
245 |aBiện pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trường thực nghiệm Hoa Hồng : |bBáo cáo tổng kết sáng kiến kinh nghiệm / |cNgô Thị Như Quỳnh
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a22tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trường mầm non thực hành Hoa Hồng
520 |aTrình bày cơ sở lý luận và thực trạng của đề tài; các biện pháp thực hiện tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ 3 - 4 tuổi thoe quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trường thực nghiệm Hoa Hồng
650 |aTổ chức
650 |aHoạt động
650 |aTạo hình
653 |aSáng kiến kinh nghiệm
653 |aMầm non
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(2): 203003156-7
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sangkien/bienphaptochuchdtaohinhthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003156 Kho tài liệu nội sinh 372.5 NG450Q Tài liệu nhà trường 1
2 203003157 Kho tài liệu nội sinh 372.5 NG450Q Tài liệu nhà trường 2

Không có liên kết tài liệu số nào