thông tin biểu ghi
  • Luận án, luận văn
  • 428.3 NG527PH
    Some methods of practicing English listening communication skills for third-year Non - English major students at the National college for education = Một số phương pháp luyện tập kỹ năng nghe tiếng anh giao tiếp cho sinh viên năm ba trường cao đẳng sư phạm trung ương. :
DDC 428.3
Tác giả CN Nguyễn, Thị Phương
Nhan đề Some methods of practicing English listening communication skills for third-year Non - English major students at the National college for education = Một số phương pháp luyện tập kỹ năng nghe tiếng anh giao tiếp cho sinh viên năm ba trường cao đẳng sư phạm trung ương. : Graduation thesis / Nguyễn Thị Phương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, 2023
Mô tả vật lý 34tr. ; 30cm.
Tóm tắt Giới thiệu khái quát về định nghĩa, vai trò của kỹ năng nghe trong giao tiếp và tầm quan trọng của việc luyện nghe tiếng Anh đối với sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương. Tại sao phải luyện kỹ năng nghe; tổng quan những khó khăn của sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và một số biện pháp giúp sinh viên trong việc học tập và nâng cao kỹ năng nghe
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng
Từ khóa tự do Nghe
Từ khóa tự do Luận văn
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203003099
000 00000nam#a2200000ui#4500
00133286
0023
004869A00FD-2D35-4704-9A46-2C43270D3128
005202306281457
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20230628145754|bphuongltm|y20230628144229|zphuongltm
040 |aTV-CĐSPTW
041 |avie
044 |avm
082 |a428.3|bNG527PH
100 |aNguyễn, Thị Phương
245 |aSome methods of practicing English listening communication skills for third-year Non - English major students at the National college for education = Một số phương pháp luyện tập kỹ năng nghe tiếng anh giao tiếp cho sinh viên năm ba trường cao đẳng sư phạm trung ương. : |bGraduation thesis / |cNguyễn Thị Phương
260 |aHà Nội : |bTrường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, |c2023
300 |a34tr. ; |c30cm.
520 |aGiới thiệu khái quát về định nghĩa, vai trò của kỹ năng nghe trong giao tiếp và tầm quan trọng của việc luyện nghe tiếng Anh đối với sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương. Tại sao phải luyện kỹ năng nghe; tổng quan những khó khăn của sinh viên trong việc rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và một số biện pháp giúp sinh viên trong việc học tập và nâng cao kỹ năng nghe
650 |aTiếng Anh
650 |aKỹ năng
653 |aNghe
653 |aLuận văn
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203003099
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/luanvan/khoatienganh/nguyenthiphuongthumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203003099 Kho tài liệu nội sinh 428.3 NG527PH Luận văn 1