thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • <10=Mười> năm xây dựng và phát triển khoa giáo dục mầm non :
Nhan đề <10=Mười> năm xây dựng và phát triển khoa giáo dục mầm non : Kỷ yếu hội thảo khoa học
Thông tin xuất bản H.:Trường Đại học Sư phạm 1 xb,1995
Mô tả vật lý 130tr. ; 27cm.
Tóm tắt Giới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của khoa giáo dục mầm non trường Đại học sư phạm Hà nội 1. Trình bày bài nghiên cứu về phương pháp dạy học ở mẫu giáo...
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
000 00000nam a2200000 4500
0013117
0022
004EBACD2C6-8ACA-473B-BAB9-B5CC8AA51E36
008181003s1995 vm| vie
0091 0
039|y20181003223633|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
245|a<10=Mười> năm xây dựng và phát triển khoa giáo dục mầm non : |bKỷ yếu hội thảo khoa học
260|aH.:|bTrường Đại học Sư phạm 1 xb,|c1995
300|a130tr. ; |c27cm.
520|aGiới thiệu về lịch sử hình thành, phát triển của khoa giáo dục mầm non trường Đại học sư phạm Hà nội 1. Trình bày bài nghiên cứu về phương pháp dạy học ở mẫu giáo...
650|aGiáo dục
650|aGiáo dục mầm non
650|aLịch sử

Không có liên kết tài liệu số nào