thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • "Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người" (Lời Hồ chủ tịch) :
Nhan đề "Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người" (Lời Hồ chủ tịch) : Xã Tân Tiến xây dựng phong trào mẫu giáo
Thông tin xuất bản H.:Giáo dục,1966
Mô tả vật lý 80tr. ; 19cm.
Phụ chú Vụ Mẫu giáo. Ty Giáo dục Hưng Yên.
Tóm tắt Giới thiệu đặc điểm tình hình xã Tân Tiến, quá trình xây dựng phong trào mẫu giáo của xã; tác dụng thực tế của phong trào, bài học kinh nghiệm và công tác cần tiếp tục làm
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục
Thuật ngữ chủ đề giáo dục mầm non
Thuật ngữ chủ đề Hưng Yên
000 00000nam a2200000 4500
0016384
0022
004BECA13FD-62C9-4092-B320-02BFC852BACA
008181003s1966 vm| vie
0091 0
039|y20181003223649|zLibIsis
040|aTV-CĐSPTW
041|avie
044|avm
245|a"Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người" (Lời Hồ chủ tịch) : |bXã Tân Tiến xây dựng phong trào mẫu giáo
260|aH.:|bGiáo dục,|c1966
300|a80tr. ; |c19cm.
500|aVụ Mẫu giáo. Ty Giáo dục Hưng Yên.
520|aGiới thiệu đặc điểm tình hình xã Tân Tiến, quá trình xây dựng phong trào mẫu giáo của xã; tác dụng thực tế của phong trào, bài học kinh nghiệm và công tác cần tiếp tục làm
650|aGiáo dục
650|agiáo dục mầm non
650|aHưng Yên

Không có liên kết tài liệu số nào