Dòng Nội dung
1
Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. Pham Thị Hòa. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc /
Hà Nội : Nxb. Đại học sư phạm, 2005.
174tr. ; 20cm

Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Đầu mục:304 (Lượt lưu thông:148)

2
Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. Phạm Thị Hòa. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc /
Hà Nội : Nxb. Đại học sư phạm, 2009.
174tr. ; 20cm

Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1)

3
Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. Phạm Thị Hòa. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc /
Hà Nội : Nxb. Đại học sư phạm, 2012.
174tr. ; 20cm

Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Đầu mục:2

4
Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. Phạm Thị Hòa. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc /
Hà Nội : Nxb. Đại học sư phạm, 2014.
174tr. ; 20cm

Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Đầu mục:1

5
Giáo dục âm nhạc : Sách dùng cho khoa Giáo dục mầm non. Phạm Thị Hòa. T.2, Phương pháp giáo dục âm nhạc /
Hà Nội : Nxb. Đại học sư phạm, 2011.
174tr. ; 20cm

Trình bày về giáo dục âm nhạc trong trường mầm non, vai trò giáo dục của âm nhạc, phương pháp dạy hoạt động âm nhạc, hình thức tổ chức và cách soạn giáo án dạy .
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)