thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 378.1734 K250H
    Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
DDC 378.1734
Nhan đề Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Quyển 2, Kế hoạch triển khai công tác đào tạo trực tuyến giai đoạn 2021 - 2025
Thông tin xuất bản Hà Nội
Mô tả vật lý 44tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về các chương trình đào tạo; các chương trình đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2021; ĐỊnh hướng đào tạo trực tuyến của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025
Thuật ngữ chủ đề Kế hoạch
Thuật ngữ chủ đề Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Trực tuyến
Từ khóa tự do Triển khai
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002992
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/kehoachtrienkhaicongtacq2thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128991
0026
00410D03865-2862-4B41-B4D4-2540482FFF7D
005202207211049
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20220721104949|zphuongltm
082 |a378.1734|bK250H
245 |aNghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. |nQuyển 2, |pKế hoạch triển khai công tác đào tạo trực tuyến giai đoạn 2021 - 2025
260 |aHà Nội
300 |a44tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày tổng quan về các chương trình đào tạo; các chương trình đào tạo trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 2021; ĐỊnh hướng đào tạo trực tuyến của trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025
650 |aKế hoạch
650 |aĐào tạo
650 |aTrực tuyến
653 |aTriển khai
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002992
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/kehoachtrienkhaicongtacq2thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002992 Kho tài liệu nội sinh 378.1734 K250H Tài liệu nhà trường 1