thông tin biểu ghi
  • Đề tài khoa học
  • 378.1734 NGH305C
    Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025.
DDC 378.1734
Nhan đề Nghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. Quyển 4, Một số yêu cầu với học liệu khi đưa lên LMS và hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS)
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2021
Mô tả vật lý 42tr. ; 30cm.
Tóm tắt Trình bày một số yêu cầu với h ọc liệu khi đưa lên Learning Management System - Hệ thống quản lý học tập (LMS); Hướng dẫn giảng viên trường CĐSPTƯ sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS)
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Đào tạo
Thuật ngữ chủ đề Trực tuyến
Từ khóa tự do Học liệu
Từ khóa tự do Hệ thống quản lý
Địa chỉ NCEKho tài liệu nội sinh(1): 203002994
Tệp tin điện tử http://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/motsoyeucauvoihoclieuq4thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00128993
0026
00493E2C6FF-4A91-4C57-B2D9-E08081A3A828
005202207211423
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220721142340|zphuongltm
082 |a378.1734|bNGH305C
245 |aNghiên cứu triển khai đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giai đoạn 2021 - 2025. |nQuyển 4, |pMột số yêu cầu với học liệu khi đưa lên LMS và hướng dẫn giảng viên sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS)
260 |aHà Nội, |c2021
300 |a42tr. ; |c30cm.
520 |aTrình bày một số yêu cầu với h ọc liệu khi đưa lên Learning Management System - Hệ thống quản lý học tập (LMS); Hướng dẫn giảng viên trường CĐSPTƯ sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS)
650 |aNghiên cứu
650 |aĐào tạo
650 |aTrực tuyến
653 |aHọc liệu
653 |aHệ thống quản lý
852|aNCE|bKho tài liệu nội sinh|j(1): 203002994
8561|uhttp://thuvien.cdsptw.edu.vn/kiposdata1/detai/2021/motsoyeucauvoihoclieuq4thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 203002994 Kho tài liệu nội sinh 378.1734 NGH305C Tài liệu nhà trường 1